Sila | Schudni s Dave Sila | Schudni s Dave

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

 VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY INTERNETOVÉHO OBCHODU A PLATFORMY www.schudnisdave.sk

Tieto všeobecné obchodné podmienky /ďalej len „VOP“/ upravujú:

A/ podmienky využívania služieb; ktoré poskytujeme na webovej stránke www.schudnisdave.sk, ktorá ponúka možnosť zakúpiť si /30/ dňový program „SCHUDNI s DaVe súčasťou ktorého je jedálniček na tridsať /30/ dní a profesionálne tréningové videá, pomocou ktorých možno cvičiť doma; a zakúpiť si archív tréningových videí a jedálničkov z minulých /30/ dňových programov „SCHUDNI s DaVe

B/ podmienky kúpy a predaja tovaru prostredníctvom internetového obchodu na webovej stránke www.schudnisdave.sk.

I. Vymedzenie pojmov

1.      Prevádzkovateľom / ďalej len „poskytovateľom“ v prípade VOP podľa písmena A/ a „predávajúcim“ v prípade VOP podľa písmena B/ na webovej stránke a internetovom obchode www.schudnisdave.sk je Schudni s DaVe s.r.o., so sídlom Košická 1755/34, 903 01 Senec, IČO: 53 886 445, DIČ: 2121516870, IČ DPH: SK2121516870, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 153630/B, bankové spojenie: Tatra banka, IBAN: SK91 1100 0000 0029 4111 1713, SWIFT: TATRSKBX, e-mail: schudnisdave@gmail.com.sc

2.     Objednávateľom služby /ďalej len „objednávateľ“/ je každá fyzická osoba /ďalej len „FO“/ nepodnikateľ, ktorá sa vyplnením registračného formulára v časti registrácia na webovej stránke www.schudnisdave.sk zapojí do 30 dňového programu chudnutia a objednaním služby prehlási, že sa oboznámila s VOP podľa písmena A/ .

3.     Kupujúcim /ďalej len „kupujúci“/ je každá FO alebo právnická osoba /ďalej len „PO“/, ktorá uzatvorila s predávajúcim zmluvu na diaľku, ktorej predmetom je kúpa tovaru na internetovej stránke www.schudnisdave.sk za podmienok dohodnutých vo VOP podľa písmena B/.

4.     Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania /ďalej len “spotrebiteľ”/.

5.     Podnikateľom je kupujúci - osoba, ktorá nie je spotrebiteľom. Za podnikateľa sa považuje taktiež každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo obdobnou činnosťou pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa /ďalej len „podnikateľ“/.

6.    E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb nachádzajúcich sa na webovej stránke www.schudnisdave.sk.

 

 

II. Všeobecné obchodné podmienky podľa písmena A/ podmienky využívania služieb

1.      Tieto VOP podľa písmena A/ sa vzťahujú výlučne na poskytovanie tých služieb poskytovateľom služby, ktoré sú popísané v časti registrácia na webovej stránke www.schudnisdave.sk a ktoré objednaním služby prijíma objednávateľ. Jedná sa o

a) službu /30/ dňového programu „SCHUDNI s DaVe súčasťou ktorého je jedálniček na tridsať dní a profesionálne tréningové videá

b) službu dočasného sprístupnenia archívu tréningových videí a jedálničkovz minulých /30/ dňových programov SCHUDNI s DaVe

2.     V prípade, že máte záujem o využitie našich služieb ako PO a FO podnikateľ neváhajte nás kontaktovať za účelom dohodnutia individuálnych podmienok zmluvy.

3.     Pre objednanie služby je nutné, aby objednávateľ spĺňal zákonný minimálny limit veku viac ako 18 rokov.

4.     Objednávateľ FO – nepodnikateľ vstupuje do obchodnoprávneho vzťahu s poskytovateľom služby odoslaním vyplneného registračného formulára (objednávky) na stránke poskytovateľa služieb s potvrdením objednávky s povinnosťou platby. Následne je objednávateľ presmerovaný priamo na online platobnú bránu banky.

5.     Súčasťou registračného formulára je súhlas s VOP a Zásadami spracovania a ochrany osobných údajov.

 

6.    Po odoslaní registračného formulára (objednávky) bude objednávka spracovaná a na e-mailovú adresu objednávateľa bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky prílohou ktorého budú tieto VOP. Následne po úhrade objednaných služieb bude objednávateľovi zaslané potvrdenie v prílohe s elektronickou faktúrou za objednané služby.

7.     Registráciou ktorá je zavŕšená predchádzajúcom bodom vzniká užívateľské konto, prostredníctvom ktorého má objednávateľ prístup k službe.

8.    Registráciou vznikajú objednávateľovi a poskytovateľovi vzájomné práva a povinnosti podľa týchto VOP.

9.    Po registrácii sú objednávateľovi sprístupnené služby:

a)    formou /30/ dňového programu „SCHUDNI s DaVe   a prístupu k tréningovým videám a jedálničku na mieru podľa údajov, ktoré uviedol objednávateľ v registračnom formulári a za ktoré zaplatil. Na mieru je poskytovateľom vypracovaný optimálny kalorický deficit pre každého objednávateľa zvlášť na základe údajov z registrácie

b)    formou dočasného sprístupnenia archívu tréningových videí a jedálničkov z minulých /30/ dňových programov SCHUDNI s DaVe

 

10.  Zmluva o poskytovaní služieb je štandardizovaná formulárová zmluva, na základe ktorej si objednávateľ objednáva služby od poskytovateľa. Za zmluvu sa tak považuje vyplnený odoslaný registračný formulár označený ako objednávka s povinnosťou platby. Návrh zmluvy v podobe nevyplneného formulára je umiestnený a prístupný každému na webovej stránke poskytovateľa služby v časti „REGISTRÁCIA“. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú tieto VOP, ktorých znenie berie objednávateľ na vedomie potvrdením registračného formulára (objednávky) s povinnosťou platby.

11.    Odoslanie registračného formulára sa považuje za záväzné a podľa zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb je chápané ako zmluva uzatvorená na diaľku.  

 

OBDOBIE POČAS KTORÉHO SA SLUŽBY POSKYTUJÚ

1.      Doba poskytovania služby je časový úsek odo dňa účinnosti zmluvy do dňa jej zániku. Poskytovateľ umožňuje:

a) Zakúpenie /30/ dňového programu „SCHUDNI s DaVe, ktorého presný začiatok a ukončenie sú vždy jasne zobrazené pri kúpe služieb;

b) Zakúpenie zvýhodneného balíčka /30/ dňového programu „SCHUDNI s DaVe“, a to kúpou týchto programov na viac za sebou nasledujúcich kalendárnych mesiacov súčasne. Balíčky je možné zakúpiť si ako 3 mesačný, 6 mesačný a 12 mesačný.

c) Zakúpenie opakovaného mesačného prístupu k archívu tréningových videí a jedálničkov z minulých /30/ dňových programov „SCHUDNI s DaVe“

 

ARCHÍV TRÉNINGOVÝCH VIDEÍ A JEDÁLNIČKOV

1.      Objednávateľ má možnosť zakúpiť opakovaný mesačný prístup k archívu tréningových videí a jedálničkov z minulých /30/ dňových programov „SCHUDNI s DaVe“. V archíve budú dostupné všetky tréningy a jedálničky od 10.08.2020 do mesiaca predchádzajúceho mesiacu v ktorom si objednávateľ mesačný prístup zakúpi. 

2.     Archív tréningových videí a jedálničkov je samostatne poskytovanou službou poskytovateľa nezávisle od služby /30/ dňového programu „SCHUDNI s DaVe“. 

3.     K službe archív tréningových videí a jedálničkov sa vzťahujú „Všeobecné obchodné podmienky podľa písmena A/ podmienky využívania služieb“.

 

 

PLATOBNÉ PODMIENKY /30/ dňového programu „SCHUDNI s DaVe

1.      Cena za poskytnutú službu je uvedená v registračnom formulári a objednávateľ je tak o cene oboznámený vopred a s touto potvrdením registračného formulára (objednávky) súhlasí.

2.     /30/ dňový program „SCHUDNI s DaVe  je spoplatnený cenou 49,99 € vrátane DPH. Poskytovateľ má možnosť jednostranne sa rozhodnúť a poskytnúť objednávateľom zľavu z kúpnej ceny za /30/ dňový program „SCHUDNI s DaVe“ v kalendárnom mesiaci podľa vlastného uváženia.

3.   Objednávateľ má možnosť zakúpiť si zvýhodnené balíčky /30/ dňového programu „SCHUDNI s DaVe“, a to kúpou týchto programov na viac za sebou nasledujúcich kalendárnych mesiacov súčasne. Balíčky je možné zakúpiť si ako 3 mesačný s 10 % zľavou oproti pôvodnej cene za sumu 134,97 EUR, 6 mesačný s 15 % zľavou oproti pôvodnej cene za sumu 254,95 EUR a 12 mesačný s 20 % zľavou oproti pôvodnej cene za sumu 479,90 EUR.

4.     Poskytovateľ je platcom DPH.

5.     Platby sa vykonávajú v mene EUR platobnou kartou cez internet prostredníctvom služby GoPay.

6.     Po dokončení objednávky bude objednávateľ automaticky presmerovaný na webovú stránku platobnej brány banky.

7.    Platobné údaje zadáva objednávateľ priamo do platobnej brány banky a poskytovateľ k ním nemá žiadny prístup.

 

PLATOBNÉ PODMIENKY archívu tréningových videí a jedálničkov

1.      Cena za poskytnutú službu je uvedená v registračnom formulári a objednávateľ je tak o cene oboznámený vopred a s touto potvrdením registračného formulára (objednávky) súhlasí.

2.     Archív tréningových videí a jedálničkov sa zakupuje v režime opakovaných mesačných platieb nasledovným spôsobom: po zaplatení mesačnej platby bude archív tréningových videí a jedálničkov sprístupnený na obdobie jeden mesiac (obdobie končí uplynutím dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca ktorý sa číselne zhoduje s dňom, kedy bol archív tréningových videí a jedálničkov sprístupnený). Kúpou služby archív tréningových videí a jedálničkov objednávateľ súhlasí s automatickými pravidelnými mesačnými platbami. Platba na nasledujúce mesačné obdobie sa uskutoční v deň nasledujúceho kalendárneho mesiaca, ktorý sa číselne zhoduje s dňom, kedy bola služba zakúpená.

3.     Archív tréningových videí a jedálničkov je spoplatnený cenou 9,99 € vrátane DPH na mesiac.

4.     Poskytovateľ je platcom DPH.

5.     Platby sa vykonávajú v mene EUR platobnou kartou cez internet prostredníctvom služby GoPay.

6.    Po dokončení objednávky bude objednávateľ automaticky presmerovaný na webovú stránku platobnej brány banky.

7.     Platobné údaje zadáva objednávateľ priamo do platobnej brány banky a poskytovateľ k ním nemá žiadny prístup.

8.    Zrušenie automatického obnovovania archívu tréningových videí a jedálničkov môže objednávateľ vykonať po prihlásení sa do svojho profilu na www.schudnisdave.sk v sekcií „Moje členstvo“ odkliknutím kolónky „zrušiť  členstvo“. Po vykonaní tohto úkonu sa ďalšia mesačná automatická platba nevykoná a archív tréningových videí a jedálničkov bude objednávateľovi k dispozícii do uplynutia dňa kalendárneho mesiaca, ktorý sa číselne zhoduje s dňom, kedy bol archív tréningových videí a jedálničkov sprístupnený na základe poslednej predchádzajúcej platby.

9.    Vznik, obnova a zrušenie automatického predplatného bude doručené objednávateľovi na email ktorý zadal pri registrácií.

10.    V prípade, ak si objednávateľ zakúpi archív tréningových videí a jedálničkov, archív jedálničkov k programom ktoré absolvoval sa mu po prihlásení do svojho profilu bude zobrazovať aj po absolvovaní týchto programov, s podmienkou, že má aktuálne platne predplatený archív tréningových videí a jedálničkov.

 

 

PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA SLUŽIEB /30/ dňového programu SCHUDNI s DaVe

1.      Poskytovateľ služby sa zaväzuje po úhrade ceny za poskytnutie služby objednávateľovi:

·       zabezpečiť vytvorenie prístupu do užívateľského konta;

·       vypracovať profesionálny jedálniček;

·       sprístupniť tréningový program;

·       doručiť objednávateľovi faktúru za poskytované služby;

·       spracúvať osobné údaje v súlade so Zásadami spracúvania osobných údajov, ktoré tvoria neoddeliteľnú časť týchto VOP;

2.      Poskytovateľ nie je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a v súvislosti so službou nedáva žiadne garancie zlepšenia zdravotného stavu objednávateľa.

3.     Niektoré poskytovateľom vyžadované údaje v registračnom formulári slúžia na určenie optimálneho kalorického deficitu pre objednávateľa.

 

4.     Vypracovaný profesionálny jedálniček obsahuje alergény a nikdy nepredpokladá akúkoľvek potravinovú alergiu alebo intoleranciu. Je na zvážení a zodpovednosti objednávateľa, či alergén nahradí, prípadne vylúči.

5.     V prípade, ak si objednávateľ zakúpi viac /30/ dňových programov „SCHUDNI s DaVe“, archív jedálničkov k programom ktoré absolvoval sa mu po prihlásení do svojho profilu bude zobrazovať aj po absolvovaní týchto programov, s podmienkou, že má aktuálne platné členstvo k prebiehajúcemu /30/ dňovému programu „SCHUDNI s DaVe“.

6.     Tréningové videá sú všeobecným odporúčaním cvičení k programu, avšak nepredpokladajú individuálne zdravotné predispozície a objednávateľ si musí samostatne zvážiť, či je zdravotne spôsobilý vykonať daný druh cvičení v danom rozsahu, prípadne sa poradiť s lekárom.

7.    Tréningové videá poskytujú k výberu fyzicky ľahší a ťažší variant cvikov, ktoré sú predvedené trénermi.

 

PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA SLUŽIEB archívu tréningových videí a jedálničkov

1.      Poskytovateľ služby sa zaväzuje po úhrade ceny za poskytnutie služby objednávateľovi:

·      Sprístupniť archív tréningových videí a jedálničkov od 10.08.2020 do mesiaca predchádzajúceho mesiacu v ktorom si objednávateľ mesačný prístup zakúpi

2.     Údaje v registračnom formulári slúžia len pre objednávateľa a pre prípad, ak by sa následne prihlásil do /30/ dňového programu „SCHUDNI s DaVe poskytovateľ s údajmi bude nakladať v súlade s poskytovaním daného druhu služby.

3.     Tréningové videá sú všeobecným odporúčaním cvičení k programu, avšak nepredpokladajú individuálne zdravotné predispozície a objednávateľ si musí samostatne zvážiť, či je zdravotne spôsobilý vykonať daný druh cvičení v danom rozsahu, prípadne sa poradiť s lekárom.

 

 

PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA SLUŽIEB

1.      Objednávateľ služby sa zaväzuje:

·       pravdivo vyplniť registračný formulár;

·       poskytnúť osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefón, e-mail;

·       zaplatiť cenu za poskytnutú službu;

·       využívať služby poskytnuté poskytovateľom výlučne pre svoju vlastnú potrebu;

·       zaplatiť zmluvnú pokutu poskytovateľovi, v prípade naplnenia podmienok dohodnutých v bode 2 tohto článku VOP;

·       informovať poskytovateľa služby o nedostupnosti služby v súlade s bodom 3 tohto článku VOP;

2.     Objednávateľ služby berie na vedomie, že jedálniček a tréningový program zostavený poskytovateľom je duševným vlastníctvom poskytovateľa služieb a objednávateľ berie na vedomie, že tréningový program a jedálniček môže využívať výlučne pre svoju vlastnú potrebu a neoprávnené rozširovanie, kopírovanie, publikácia a zverejňovanie je zakázané a môže naplniť skutkovú podstatu trestného činu a zároveň je považované za závažné porušenie zmluvných podmienok, za ktoré vzniká poskytovateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 10 násobku ceny poskytnutej služby. Zmluvná pokuta v dohodnutej výške 499 Eur je objednávateľ povinný uhradiť po neoprávnenom zásahu do autorských práv a duševného vlastníctva poskytovateľa do desiatich /10/ dní odo dňa doručenia písomnej výzvy poskytovateľa služby objednávateľovi na mailovú adresu uvedenú objednávateľom v registračnom formulári. Objednávateľ nemá povinnosť zmluvnú pokutu uhradiť ak bez akejkoľvek pochybnosti poskytovateľovi služieb preukáže, že nedošlo k neoprávnenému zásahu do práv poskytovateľa.

3.     Poskytovateľ služby robí maximum pre spokojnosť objednávateľa so službou. V prípade nedostupnosti služby je objednávateľ povinný bezodkladne informovať poskytovateľa služby. Poskytovateľ služby nezodpovedá za problémy spôsobené rýchlosťou a kvalitou internetového pripojenia objednávateľa. O problémoch s poskytovaním služby môže objednávateľ informovať poskytovateľa služby zaslaním e-mailu na schudnisdave@gmail.sk, alebo prostredníctvom telefonických kontaktov +421 910 585 444 a +421 908 214 182. V e-maile je potrebné podrobne popísať problém, dĺžku trvania problému, prípadne je vhodné priložiť screenshoty dokazujúce problém. Na e-mail objednávateľa odpovedá poskytovateľ služby v čo najkratšom možnom čase, v závislosti od zložitosti problému, ale tak, aby mohol objednávateľ čo najrýchlejšie službu plnohodnotne využívať.

 

ZĽAVOVÉ KÓDY A DARČEKOVÉ POUKÁŽKY

1.      Objednávateľ môže pri tvorbe objednávky (vypĺňaní registračného formulára) zadať zľavové kódy a kódy z darčekových poukážok poskytované poskytovateľom v súlade s ich pravidlami / ďalej len „zľavové kódy“/.

2.     Ak nie je prevádzkovateľom výslovne uvedené inak, zľavové kódy:

·       nie je možné uplatňovať opakovane;

·       nie je možné vzájomne kombinovať;

·       nie je možné uplatniť na získanie ďalších zľavových kódov;

3.     V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy z akýchkoľvek dôvodov, má objednávateľ nárok na vrátenie sumy/platby, ktorú poskytovateľ od spotrebiteľa skutočne prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou.

4.     Pokiaľ má zľavový kód obmedzenú dobu platnosti, objednávateľ je oprávnený zľavový kód použiť iba pred jej uplynutím. Poskytovateľ neposkytuje peniaze, ani žiadny iný spôsob kompenzácie za nevyužitú hodnotu zľavového kódu.

5.     Zľavový kód nemožno vymeniť za peniaze.

6.    V prípade, že zľavový kód bude uplatnený v rozpore s pravidlami poskytovateľa pre použitie predmetných zľavových kódov, má poskytovateľ právo takto uplatnený zľavový kód odmietnuť a od uzatvorenej kúpnej zmluvy odstúpiť.

 

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY ZO STRANY POSKYTOVATEĽA

1.      Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu:

·       nedostupnosti služby;

·       z dôvodov vyššej moci;

·       ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať služby objednávateľovi v lehote určenej týmito VOP alebo v cene, ktorá je uvedená na webovej stránke poskytovateľa;

2.     Poskytovateľ je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať objednávateľa a môže sa s ním dohodnúť na náhradnom plnení. V prípade, ak objednávateľ neprejaví záujem o náhradné plnenie zo strany poskytovateľa, je oprávnený odstúpiť od zmluvy a poskytovateľ je povinný do 14 dní vrátiť zaplatenú cenu za objednané služby na účet objednávateľa.

 

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY ZO STRANY SPOTREBITEĽA

1.      Právo na odstúpenie od zmluvy podľa tohto článku obchodných podmienok má iba objednávateľ – spotrebiteľ, t.j. fyzická osoba, ktorá je zároveň kupujúcim a pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

2.     Spotrebiteľ berie na vedomie, že v súlade s ustanovením § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

·       poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

3.     Poskytovateľ napriek predchádzajúcemu bodu umožňuje spotrebiteľovi odstúpiť od zmluvy do 24 hodín od uzatvorenia zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy týmto spôsobom si poskytovateľ účtuje 5 EUR ako spracovateľský poplatok za vrátenie platby. Spracovateľský poplatok bude započítaný so sumou, ktorú spotrebiteľ uhradil za služby poskytovateľa od ktorých odstupuje. Zostatok platby bude vrátený spotrebiteľovi do 5 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy spôsobom akým bola platba za služby uskutočnená, pokiaľ sa poskytovateľ a spotrebiteľ výslovne nedohodnú inak.

4.     Zmluva o poskytnutí služby sa považuje za uzatvorenú okamihom, keď spotrebiteľ odoslal registračný formulár s povinnosťou platby a za služby zaplatil.

5.     Odstúpením od zmluvy sa zmluva o poskytnutí služby od začiatku ruší. Na odstúpenie od zmluvy je spotrebiteľ oprávnený využiť formulár pre odstúpenie od zmluvy, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu týchto VOP, ku ktorému musí priložiť kópiu dokladu o kúpe. V uvedenom formulári sa uvedie aspoň meno a priezvisko spotrebiteľa, číslo objednávky, označenie služby a číslo účtu pre vrátenie peňazí.

6.    Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa predchádzajúcich odsekov týchto obchodných podmienok u poskytovateľa e-mailom na adrese schudnisdave@gmail.com „oznámenie o odstúpení od zmluvy“. Spotrebiteľ môže použiť formulár, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu týchto VOP a ktorý je zároveň umiestnený na webovej stránke poskytovateľa pod nasledujúcim linkom Odstúpenie od zmluvy ku ktorému musí priložiť doklad o kúpe tovaru.

7.     Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu pred uplynutím lehoty podľa bodu 3.

8.    Ak odstúpi spotrebiteľ od zmluvy o poskytnutí služby oprávnene, poskytovateľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy o poskytovaní služieb, vrátiť všetky peňažné prostriedky. Poskytovateľ je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Poskytovateľ vráti spotrebiteľovi prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom, pokiaľ s tým spotrebiteľ súhlasil, resp. ak o takom spôsobe informoval poskytovateľa v rámci odstúpenia od zmluvy, a pokiaľ mu tým nevzniknú ďalšie náklady.

9.    Pokiaľ spotrebiteľ odstúpi od zmluvy o poskytnutí služby neoprávnene a/alebo v rozpore s platnou právnou úpravou, takéto odstúpenie sa považuje za neplatné.

10.  V súlade s ustanovením § 7 ods. 6 zákona č. 102 / 2014 Z.z. . o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji, v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZOSZP“), nemá objednávateľ ako spotrebiteľ právo na odstúpenie od zmluvy do 14 dní bez uvedenia dôvodu podľa ZOSZP po tom, ako mu bol sprístupnený elektronický obsah, pretože predmetom uzatvorenej zmluvy je poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, a poskytovanie sa začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa pričom spotrebiteľ bol pri uzatváraní zmluvy týmito VOP riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

 

OBNOVENIE SLUŽIEB na /30/ dňový program „SCHUDNI s DaVe

1.      Objednanie služieb sa automaticky neobnovuje. Pokiaľ má objednávateľ záujem o akýkoľvek nasledujúci /30/ dňový program „SCHUDNI s DaVe, tento si vie jednoducho objednať priamo vo svojom užívateľskom konte kliknutím na odkaz „zaplatiť ďalší program“.

2.     Konto objednávateľa ostáva aktívne so zachovaním jedálničkov a cvikov z predchádzajúcich období, za ktoré objednávateľ za služby zaplatil (predchádzajúce /30/ dňové programy „SCHUDNI s DaVe“) avšak len počas obdobia, kedy má zakúpenú premenu.

3.     Ďalší /30/ dňový program „SCHUDNI s DaVe si je možné objednať aj počas programu, do ktorého je objednávateľ aktuálne zapojený; nie je potrebné čakať na jeho ukončenie.

 

POUŽÍVANIE UŽÍVATEĽSKÉHO KONTA PO UKONČENÍ OBDOBIA

1.      Objednávateľ je oprávnený aj po ukončení poskytovania služieb využívať užívateľské konto, pričom jeho základný obsah (obsah konta pred začiatkom poskytovania služieb ostane zachovaný – inštruktážne videá).  

 

ZRUŠENIE UŽÍVATEĽSKÉHO KONTA

1.      Zrušenie užívateľského konta môže objednávateľ uskutočniť samostatne a to priamo v mobilnej aplikácií poskytovateľa, v časti PROFIL „zmazať účet“.

2.     Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zrušenie užívateľského konta a to najmä v prípade porušenia pravidiel, autorských práv, či etického správania sa.

3.     Zrušením užívateľského konta zaniká zmluva, pričom objednávateľ nemá nárok na vrátanie už zaplatených poplatkov.

 

III. Všeobecné obchodné podmienky podľa písmena B/ predaj a kúpa tovaru

1.      Tieto VOP upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu www.schudnisdave.sk / ďalej len „kúpna zmluva“/.

2.     VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. Pokiaľ nie je v kúpnej zmluve alebo v jej prílohách výslovne uvedené odchylné dojednania alebo platnosť niektorých ustanovení týchto VOP nie je kúpnou zmluvou alebo iným výslovným dojednaním medzi prevádzkovateľom a kupujúcim vylúčená alebo inak modifikovaná, platia v ostatnom pre vzájomné vzťahy zmluvných strán tieto VOP.

3.     Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku“), všetko v znení neskorších právnych predpisov.

4.     Právne vzťahy predávajúceho s podnikateľom vyslovene neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov.

5.     Súčasťou týchto obchodných podmienok je aj reklamačný poriadok predávajúceho „Reklamačný poriadok“ vydaný v súlade s príslušnými ustanoveniami Zákona o ochrane spotrebiteľa, Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku, ktorým predávajúci informuje spotrebiteľov o podmienkach a spôsobe reklamácie, o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácii, sťažností a podnetov spotrebiteľov vrátane informácie o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv týkajúcich sa tovaru zakúpeného v internetovom obchode.

6.    Predávajúci v súlade s ustanovením § 3 ods. 1 písm. n) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku informuje spotrebiteľa, že sa nezaviazal dodržiavať žiadny kódex správania.

7.     Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie ako aj telefonickej komunikácie.

8.    Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (napr. náklady na internetové pripojenie alebo náklady na telefonickú komunikáciu) si hradí kupujúci sám.

 

OBJEDNÁVKA

1.      Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí.

2.     Kupujúci vyhotoví objednávku tovaru, ktorý sa nachádza v ponuke internetového obchodu prostredníctvom nákupného košíka.

3.     Aktuálnou ponukou tovaru vrátane ceny je predávajúci viazaný.

4.     Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a teda objednávka sa stáva pre spotrebiteľa záväznou.

5.     Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.

6.    Odoslaním objednávkového formulára predávajúcemu prejavuje kupujúci súhlas s týmito VOP.

7.     V prípade, že kupujúcemu nebude doručené oznámenie o prijatí objednávky e-mailom, bola elektronická objednávka pravdepodobne vyplnená nesprávne. V tomto prípade je potrebné bezodkladne kontaktovať predávajúceho telefonicky alebo e-mailom.

8.    Predávajúci potvrdí objednávku tým, že kupujúcemu prostredníctvom e-mailu odošle oznámenie o prijatí objednávky.

9.    Kúpna zmluva nadobúda platnosť záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim.

10.  Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v dodacej  lehote, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.

 

CENA A SPÔSOB PLATBY

1.      Cena tovaru, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu sú uvedené v EUR s DPH a bez nákladov na prepravu/dodanie. Prepravné náklady sú uvedené v dodacích podmienkach.

2.     Predávajúci ponúka spôsob platby online platobnou kartou po dokončení objednávky. Týmto nie je dotknuté právo predávajúceho v odôvodnených prípadoch umožniť iný spôsob platby.

3.     Platobné údaje zadáva kupujúci priamo do platobnej brány banky a predávajúci k ním nemá žiadny prístup.

4.     Platba sa považuje za uhradenú okamihom potvrdenia uskutočnenej platby.

5.     Predávajúci je platca dane z pridanej hodnoty (DPH).

6.    Daňový doklad /faktúra/ je súčasťou dodávky tovaru.

7.     Náklady na prepravu/dodanie tovaru platí kupujúci a to v sume uvedenej v dodacích podmienkach.

 

SPÔSOB DOPRAVY

1.      Predávajúci umožňuje kupujúcemu tri spôsoby doručenia tovaru a to:

·       osobné prevzatie kupujúcim v odbernom mieste predávajúceho;

·       zaslanie tovaru prostredníctvom kuriérskej služby  GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o. v rámci Slovenskej republiky za sumu 4,- EURO ;

·       v prípade doručovania do zahraničia zaslanie tovaru prostredníctvom kuriérskej služby  GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o. za sumu 15,- EUR ;

2.     Kupujúci si môže tovar osobne prevziať na odbernom mieste Lichnerova 16, 903 01 Senec po telefonickom dohovore na čísle 0907 744 085. Pri osobnom odbere nie sú k objednanému tovaru pripočítané žiadne dodatočné náklady spojené s prepravou.

3.     Pri odoslaní tovaru prostredníctvom kuriérskej služby  GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o. ,kupujúci berie na vedomie, že k cene objednaného tovaru sú prirátané náklady na zaslanie/dopravu objednaného tovaru, pričom výška nákladov spojených s prepravou je uvedená pri spôsobe dodania v internetovom obchode predávajúceho.

4.     Odoslaním objednaného tovaru sa rozumie jeho odovzdanie kuriérskej službe GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o. s pokynom doručenia na adresu uvedenú kupujúcim pri vytvorení objednávky.

 

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN VYPLÝVAJÚCE Z UZATVORENIA KÚPNEJ ZMLUVY

1.      Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu objednaný tovar za dohodnutú cenu a kupujúci je povinný tovar prevziať a kúpnu cenu vrátane nákladov na zvolený spôsob prepravy tovaru uhradiť.

2.     V prípade porušenia podmienok kúpnej zmluvy alebo obchodných podmienok kupujúcim si predávajúci vyhradzuje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, pokiaľ zákon neustanovuje inak. Kupujúcemu v takom prípade vzniká povinnosť nahradiť predávajúcemu akúkoľvek a všetku škodu, a to predovšetkým uhradiť prevádzkovateľovi všetky náklady spojené s jeho objednávkou, najmä potom náklady na zaslanie tovaru, pokiaľ ich kupujúci neprevezme.

3.     Kupujúci je povinný pri objednávke tovaru uviesť správne a pravdivé údaje. Údaje nevyhnutné pre uzatvorenie kúpnej zmluvy uvedené kupujúcim sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci je v prípade pochybností oprávnený vykonať potrebné úkony za účelom overenia pravdivosti a správnosti údajov uvedených v objednávkovom formulári. Ak vzniknú pochybnosti o správnosti údajov, predávajúci bez zbytočného odkladu kontaktuje kupujúceho prostredníctvom kontaktných údajov ktoré vyplnil v objednávke za účelom odstránenia pochybností uvedených v objednávke.

4.     Všetky oznámenia predávajúceho akýmkoľvek spôsobom súvisiace s objednávkou, resp. s kúpnou zmluvou, môžu byť kupujúcemu doručené na elektronickú adresu, uvedenú kupujúcim v objednávke.

 

DODANIE TOVARU

1.      Predávajúci sa, pri zohľadnení podmienok uvedených nižšie, zaväzuje odoslať kupujúcemu tovar v najbližšom možnom termíne, najneskôr do 15 dní odo dňa uzavretia zmluvy. V prípade, ak objednaný tovar alebo objednaný počet kusov tovaru nie je skladom, môže sa doba dodania tovaru predĺžiť. V prípade, že dodacia doba prekročí 15 dní odo dňa uzavretia zmluvy, resp. pripísania platby na bankový účet predávajúceho, predávajúci sa o uvedenom zaväzuje spotrebiteľa bezodkladne informovať.

2.     Predávajúci nenesie zodpovednosť za škody spôsobené omeškaním zaslania alebo doručenia tovaru z dôvodu, ktorý nespočíva na strane predávajúceho.

3.     Predávajúci zároveň nenesie zodpovednosť za škody spôsobené z dôvodu, že tovar vôbec nebol doručený zvoleným doručovateľom ak vie riadne preukázať, že tovar odovzdal prepravcovi.

 

PREPRAVA, DORUČENIE A PREVZATIE TOVARU

1.      Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke právo k zakúpenému tovaru jeho prevzatím.

2.     Podnikateľ berie na vedomie, že vlastnícke právo k tovaru nadobúda až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za objednaný tovar.

3.     Okamihom prevzatia tovaru taktiež na kupujúceho prechádza nebezpečenstvo škody na tovare.

4.     Súčasťou dodávky tovaru je doklad o kúpe, v ktorom je uvedený dátum predaja, označenie výrobku (názov a množstvo výrobku), kúpna cena (s uvedením ceny jednotlivého výrobku a celková cena, ktorú kupujúci zaplatil) a údaje o predávajúcom (obchodné meno a sídlo predávajúceho). Predávajúci zašle kupujúcemu na žiadosť daňový doklad v elektronickej podobe.

5.     Predávajúci odporúča kupujúcemu, aby pri prevzatí tovaru od prepravcu skontroloval neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek chýb to bezodkladne oznámil prepravcovi, a zároveň informoval predávajúceho. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky sa odporúča kupujúcemu zásielku od prepravcu neprevziať a vyplniť záznam o poškodení zásielky. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že obal zásielky obsahujúci tovar bol neporušený a nepoškodený.

6.    Reklamáciu mechanického poškodenia tovaru, nezodpovedajúceho tovaru a pod., ktoré neboli zjavné pri prevzatí zásielky s tovarom od prepravcu je kupujúci povinný uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu.

7.     Kupujúci, ktorý si objednal doručenie prostredníctvom kuriérskej služby  GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.  je prostredníctvom tejto služby informovaný o presnom mieste, dátume a čase doručenia.

8.    V prípade, že je z dôvodu na strane kupujúceho nutné tovar doručiť opakovane alebo iným spôsobom než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručením tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

 

ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY KUPUJÚCIM

11.    Právo na odstúpenie od zmluvy podľa tohto článku obchodných podmienok má iba kupujúci – spotrebiteľ, t.j. fyzická osoba, ktorá je zároveň kupujúcim a pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

12.   Pokiaľ je kúpna zmluva uzatvorená na diaľku (prostredníctvom internetového obchodu), a zároveň ak predávajúci včas a riadne poskytol spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy vrátane formulára na odstúpenie od zmluvy (v súlade s ustanovením § 3 ods. 1 písm. h) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku) a za súčasného splnenia zákonom vyžadovaných skutočností, má spotrebiteľ podľa Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku právo bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru / ďalej len „zákonná lehota na odstúpenie od zmluvy“/.

13.   Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme objednaný tovar.

14.  Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

15.   Odstúpením od zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Na odstúpenie od zmluvy je spotrebiteľ oprávnený využiť formulár pre odstúpenie od zmluvy, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu týchto VOP, ku ktorému musí priložiť kópiu dokladu o kúpe. V uvedenom formulári sa uvedie aspoň meno a priezvisko spotrebiteľa, číslo objednávky, označenie tovaru a číslo účtu pre vrátenie peňazí.

16.  Spotrebiteľ má právo v rámci zákonnej lehoty na odstúpenie od zmluvy tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy v zákonnej 14 dňovej lehote, zodpovedá spotrebiteľ za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastnosti a funkčnosti tovaru.

17.   Spotrebiteľ berie na vedomie, že v súlade s ustanovením § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

·       predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa;

·       predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;

·       predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;

·       predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil;

·       poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

18.  Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa predchádzajúcich odsekov týchto obchodných podmienok u predávajúceho v listinnej podobe zaslanej alebo inak doručenej na adresu sídla predávajúceho Košická 1755/34, 903 01 Senec alebo e-mailom na adrese schudnisdave@gmail.com „oznámenie o odstúpení od zmluvy“. Spotrebiteľ môže použiť formulár, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu týchto VOP a ktorý je zároveň umiestnený na webovej stránke predávajúceho pod nasledujúcim linkom: Odstúpenie od zmluvy ku ktorému musí priložiť doklad o kúpe tovaru. Predávajúci okrem uvedeného bude akceptovať aj inú písomnú formu odstúpenia od zmluvy zvolenú spotrebiteľom, z ktorej budú zrejmé údaje kupujúceho, objednávky a prípadné platobné údaje pre účely vrátenia finančných prostriedkov a ku ktorej bude priložený doklad o kúpe tovaru. V prípade zaslania odstúpenia od zmluvy sa odporúča, aby spotrebiteľ kontaktoval predávajúceho aj telefonicky za účelom oznámenia doručovania odstúpenia pre odstránenie rizika, že predávajúci nebude doručovateľom informovaný o doručovaní zásielky.

19.  Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší, pričom sa ruší od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej spotrebiteľ odstúpil.

20.  Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy v zákonnej lehote 14 dní, je povinný do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Tovar je potrebné zasielať na adresu predávajúceho, a to na Košická 1755/34, 903 01 Senec. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Kupujúci je povinný vrátiť tovar nepoškodený, nepoužívaný, v pôvodnom obale a so všetkými dokumentami týkajúcimi sa tovaru, ktoré mu boli spoločne s tovarom doručené.

21.   Ak odstúpi spotrebiteľ od kúpnej zmluvy oprávnene, predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, vrátiť všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšie ponúkanému spôsobu dodania tovaru. Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi finančné prostriedky predtým, ako mu spotrebiteľ tovar neodovzdá (nedoručí) alebo kým spotrebiteľ predávajúcemu nepreukáže, že tovar odoslal späť. V takom prípade je predávajúci povinný vrátiť spotrebiteľovi peňažné prostriedky najneskôr do 14 dní od vrátenia tovaru, resp. od preukázania odoslania tovaru predávajúcemu. Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. V prípade, ak bola platba za tovar uskutočnená na dobierku a spotrebiteľ neuviedol v rámci odstúpenia od zmluvy predávajúcemu číslo účtu, na ktorý by mohli byť vrátené finančné prostriedky, predávajúci vráti spotrebiteľovi finančné prostriedky prostredníctvom poštovej poukážky vystavenej v súlade s údajmi spotrebiteľa uvedenými v objednávke, ak neboli dodatočne aktualizované v rámci odstúpenia od zmluvy. V prípade, ak bola platba za tovar uskutočnená prevodom na účet predávajúceho a spotrebiteľ neuviedol predávajúcemu v rámci odstúpenia od zmluvy číslo účtu, na ktorý by mohli byť vrátené finančné prostriedky, predávajúci vráti spotrebiteľovi finančné prostriedky prevodom na bankový účet spotrebiteľa, z ktorého bola realizovaná platba za tovar v prospech predávajúceho. Predávajúci vráti spotrebiteľovi prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom, pokiaľ s tým spotrebiteľ súhlasil, resp. ak o takom spôsobe informoval predávajúceho v rámci odstúpenia od zmluvy, a pokiaľ mu tým nevzniknú ďalšie náklady.

22.  Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady (napr. náklady na dodanie tovaru), ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

23.  Spotrebiteľ berie na vedomie, že ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

24.  Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

25.  Pokiaľ spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy neoprávnene a/alebo v rozpore s platnou právnou úpravou, a aj napriek tomu odošle tovar prevádzkovateľovi, nebude tovar prijatý, prípadne bude zo strany predávajúceho uskladnený v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonník.

26.  Pokiaľ spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy a odošle tovar predávajúcemu na dobierku, nebude tovar prijatý.

 

ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY PREDÁVAJÚCIM

1.      Predávajúci dbá na dobrú orientáciu v oblasti trhu s predávaným tovarom, napriek tomu môže výnimočne nastať situácia, keď nebude schopný objednaný tovar dodať za dohodnutých podmienok v kúpnej zmluve, resp. ho nebude môcť z dôvodov nie na jeho strane dodať vôbec (napr. absencia tovaru na sklade). Predávajúci si preto vyhradzuje právo v takých prípadoch odstúpiť od kúpnej zmluvy uzatvorenej s kupujúcim, ktorý je fyzická osoba alebo podnikateľ a kupujúci s takýmto výnimočným prípadom súhlasí a je s tým v celom rozsahu uzrozumený.

2.     Pokiaľ predávajúci odstúpi od kúpnej zmluvy, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho na elektronickú adresu uvedenú kupujúcim pri vytvorení objednávky. Ďalej je povinný vrátiť kupujúcemu plnú kúpnu cenu tovaru, pokiaľ už bola uhradená, prípadne zníženú v súlade s týmito VOP a príslušnými právnymi predpismi.

 

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMAČNÝ PORIADOK A/ -poskytovanie služieb B/ kúpa a predaj tovaru

Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho/poskytovateľa a platnými právnymi predpismi. Reklamačný poriadok predávajúceho/poskytovateľa je obsiahnutý tu: Reklamačný poriadok [Lawyer1]   .

 

ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV A/ poskytovanie služieb a B/ kúpa a predaj tovaru

Spracúvanie osobných údajov sa riadi Zásadami spracúvania osobných údajov v súlade s platnými právnymi predpismi. Zásady spracúvania osobných údajov predávajúceho/poskytovateľa sú obsiahnuté tu: Zásady spracúvania osobných údajov [Lawyer2]   .

 

MOŽNOSŤ ALTERNATÍVNEHO RIEŠENIA SPOROV A/ -poskytovanie služieb B/ kúpa a predaj tovaru

1.      Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov (zákon č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej tiež ako „Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov“), ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi stranami sporu.

2.     Stranami sporu sú spotrebiteľ, ktorý podal návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, a predávajúci, proti ktorému návrh smeruje.

3.     Subjektom alternatívneho riešenia sporov je orgán alternatívneho riešenia sporov a oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov). Orgánmi alternatívneho riešenia sporov sú:

a) Úrad pre reguláciu sieťových odvetví;

b) Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb;

c) Slovenská obchodná inšpekcia;

d) Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.) Poprad;

e) Slovenská banková asociácia;

f) OMBUDSPOT, združenie na ochranu práv spotrebiteľov;

g) Slovenská asociácia poisťovní;

h) Združenie sociálno-právne poradenstvo pre každého.

4.     Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, a to e-mailom na adrese: schudnisdave@gmail.com alebo poštou na adrese: Košická 1755/34, 903 01 Senec.

5.     Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu / ďalej tiež ako „návrh“/ subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa predchádzajúceho odseku odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, a to spôsobom a za podmienok bližšie špecifikovaných v Zákone o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

6.    Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže odmietnuť návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu okrem iného aj z dôvodu:

a) ak spotrebiteľ podá návrh po uplynutí jedného roka odo dňa

1. doručenia zamietavej odpovede predávajúceho na žiadosť spotrebiteľa o nápravu alebo

2. márneho uplynutia 30 dňovej lehoty odo dňa, kedy spotrebiteľ odoslal predávajúcemu žiadosť o nápravu, na ktorú predávajúci neodpovedal;

b) sa spotrebiteľ pred podaním návrhu preukázateľne nepokúsil vyriešiť spor komunikáciou s predávajúcim;

c) vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur; sa vecou, ktorej sa návrh týka, už predtým zaoberal a spotrebiteľ bol informovaný o vybavení jeho podania, pričom návrh neobsahuje žiadne nové skutočnosti a alternatívne riešenie sporu by vzhľadom na všetky okolnosti bolo zjavne neúčelné;

d) je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia.

7.     Subjekt alternatívneho riešenia sporov je pri alternatívnom riešení sporu povinný postupovať nezávisle, nestranne, s náležitou odbornou starostlivosťou, s cieľom urovnania sporu a prihliadať pritom na ochranu práv a oprávnených záujmov strán sporu. Ak je po dôkladnom zhodnotení všetkých zistených skutočností a vyjadrení strán sporu zrejmé, že strany sporu majú záujem o zmierlivé vyriešenie sporu, subjekt alternatívneho riešenia sporov vypracuje návrh dohody o vyriešení sporu.

8.    Ak medzi stranami sporu nedôjde k uzavretiu dohody podľa predchádzajúceho odseku a subjekt alternatívneho riešenia sporov na základe skutočností, ktoré zistí pri alternatívnom riešení sporu, dospeje k odôvodnenému záveru, že predávajúci porušil práva spotrebiteľa podľa predpisov na ochranu práv spotrebiteľa, ukončí alternatívne riešenie sporu vydaním nezáväzného odôvodneného stanoviska.

9.    Alternatívne riešenie sporu sa končí dňom

(a) uzavretia dohody o vyriešení sporu;

(b) vydania odôvodneného stanoviska;

(c) odloženia návrhu;

(d) úmrtia alebo vyhlásenia za mŕtveho v prípade strany sporu, ktorá je fyzickou osobou;

(e) zániku bez právneho nástupcu v prípade strany sporu, ktorá je právnickou osobou; alebo

(f) vyčiarknutia oprávnenej právnickej osoby zo zoznamu.

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1.      Jazykom komunikácie medzi predávajúcim/poskytovateľom a kupujúcim/objednávateľom a jazykom kúpnej zmluvy je slovenský jazyk. Uzatvorené kúpne zmluvy sú archivované predávajúcim/poskytovateľom v elektronickej podobe a tlačenej podobe a nie sú prístupné iným osobám.

2.     V prípade, že by niektoré ustanovenia týchto obchodných podmienok boli z akýchkoľvek dôvodov neplatné alebo neúčinné, nevyvoláva táto skutočnosť neplatnosť alebo neúčinnosť ostatných častí obchodných podmienok alebo kúpnej zmluvy.

3.     Znenie týchto obchodných podmienok môže predávajúci meniť a dopĺňať. Zmenené obchodné podmienky sú účinné dňom ich zverejnenia. Práva a povinnosti predávajúceho/poskytovateľa a kupujúceho/objednávateľa vzniknuté pred dňom nadobudnutia účinnosti nového znenia obchodných podmienok nie sú zmenou dotknuté.

4.     Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, tak zmluvné strany si dojednávajú, že vzťah založený kúpnou zmluvou ako aj všetky prípadne spory z neho vyplývajúce sa riadia právom Slovenskej republiky.

5.     Predávajúci je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu zabezpečuje v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Orgánom dozoru na ochranu kupujúceho ako spotrebiteľa je Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Bratislavský kraj, so sídlom Prievozská 1325/32, 821 05 Ružinov.

6.    Zmluvné strany sa dohodli, že na prejednanie akýchkoľvek sporov medzi predávajúcim/poskytovateľom a kupujúcim/objednávateľom je daná právomoc súdom Slovenskej republiky.

7.     Prípadné spory medzi predávajúcim/poskytovateľom a spotrebiteľom je možné riešiť taktiež mimosúdnou cestou v rámci alternatívneho riešenia sporov podľa týchto VOP. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 o riešení spotrebiteľských sporoch online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č.2006/2004 a smernica 2009/22/ES (ďalej len „nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online“), ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=SK. Predávajúci/Poskytovateľ odporúča kupujúcemu najskôr využiť elektronickú adresu schudnisdave@gmail.com pre vyriešenie vzniknutej situácie skôr ako bude pristúpené k mimosúdnemu resp. súdnemu riešeniu sporu.

 

 

Tieto VOP sú platné odo dňa 14. 12. 2023

 

           

Váš Tím, Schudni s DaVe s. r. o.

 

 

 

Kontaktujte nás e-mailem nebo telefonicky +421 907 372 508 v čase Po - Pá od 9:00 do 15:00h. Pomůžeme vám co nejdříve to bude možné.
Dávid Takáč | Schudni s DaVe
Mgr. Dávid Takáč
Veronika Takáčová | Schudni s DaVe
Bc. Veronika Takáčová

Schudni s DaVe s. r. o.
Sídlo: Košická 1755/34
903 01 Senec

IČO: 53886445
DIČ: 2121516870
IČ DPH: SK2121516870